Ämne: Träteknik

Kurs: Träbearbetning B

[Timmar: 200]

Mål för kursen

Utbildningen skall bredda och fördjupa kunskaperna i arbete vid snickerimaskiner för tillverkning av snickerier, träkomponenter, huselement, möbler eller inredningar. Kursen skall ge kunskaper om material och verktyg samt om olika maskiners arbetssätt och användningsområden. Kursen skall också ge kunskap i hur skilda arbeten skall utföras för att motsvara säkerhetsmässiga krav samt produktionstekniska standarder i fråga om t.ex. mätning, precision och ytfinish. Kursen skall dessutom utveckla förmågan att hämta och tyda information och faktauppgifter ur olika tillverkares produktinformation.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Träteknik