Ämne: Produktionsteknik

Kurs: Kvalitetsteknik

[Timmar: 50]

Mål för kursen

Kursen skall ge de kunskaper som behövs för att utföra kvalitetskontroll och för att arbeta på ett kvalitetsriktigt sätt samt för att förstå innebörd och konsekvenser av avvikelser från avsedd kvalitet. Kursen skall lägga grunden för fortsatt förkovran i ämnet. Kursen skall dessutom ge kunskaper om provnings- eller kontrollmetoder.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Produktionsteknik