Ämne: Träteknik

Kurs: Handverktyg & Handmaskiner

[Timmar: 50]

Mål för kursen

Kursen skall ge kunskaper om och förtrogenhet med bearbetning av trä och närbesläktade material med handverktyg, handmaskiner och andra manuella hjälpmedel samt kunskaper om deras uppgifter som delar i ett produktionssystem. Kursen skall även utveckla förtrogenhet med förebyggande underhåll samt kunskaper i avhjälpande underhåll. Kursen skall dessutom ge kunskaper om ergonomi, miljö och säkerhet.

Mål som kursdeltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Kursdeltagaren skall:

Kriterier för godkänd kurs

Träteknik